locandina seminario startup 27-11-2015.pdf

locandina seminario startup 27-11-2015.pdf